Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

Dane teleadresowe jednostki

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.01.2023 r.

Strona internetowa Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez .

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 01.01.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Referent - Bartosz Lewandowski, liceum@czarniecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 02 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dojazd do Liceum możliwy jest autobusami: 112, 120, 145, 160, 212, 527 do przystanku Żuromińska

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

Adres: ul. Żuromińska 4, 03-341 Warszawa

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynek szkoły nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ulicy Żuromińskiej i jest dostępne dla uczniów i interesantów w godzinach pracy szkoły. Jedyny podjazd dla wózków jest od parkingu w łączniku między salą gimnastyczną a budynkiem głównym. Wejście to w ciągu roku szkolnego jest wyjściem ewakuacyjnym.

Osobami oddelegowanymi do obsługi interesantów przy wejściu głównym są pracownicy obsługi kierują osobę zainteresowaną do sekretariatu lub odpowiedniego pracownika szkoły. Szkoła nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz ze schodami. W budynku jest jedna platforma na poziomie parteru i nie ma wind pozwalających na przemieszczanie się na wyższe piętra, jest jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szkoła posiada własny parking dla samochodów, oraz jest możliwość skorzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie. Na parkingu od strony ul. Groera znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.