Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący SU

BŁAŻEJ DĄBROWSKI - kl. 3D1P 

 

Zastępca Przewodniczącego SU

SZCZYPKOWSKA ALEKSANDRA - kl. 3F

 

Pozostali członkowie SU:

Pesce Matteo

Łudkowska Aleksandra

Jackowska Aleksandra

Wiśniewska Magdalena

Adamska Natalia

Jaroń Anastazja

Kajaniec Andrzej

Kirkiewicz Natalia

Kołaczkowska Gabriela

Wawreńczuk Laura

Rebizant Weronika

Rogalska Karolina

Sosnówka Kalina

Kretkiewicz Nikola

Skibiński Filip

Kałuzińska Katarzyna

Napiórkowska Natalia

Rodek Aleksandra

Pilch Barbara

Barański Oliwier

Wiśniewska Małgorzata

Zielińska Laura

Sobieszczański Patryk

Elak Dominika

Gryziak Magda

Sadowska Monika

Surma Gabriela

Więch Daniel

Nyc Mateusz

 

 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

- współpraca z Dyrekcją Szkoły;
- udział w ważniejszych wydarzeniach szkolnych; 

- udział członków SU w różnorodnych projektach i warsztatach; 

- organizacja akcji tematycznych;

- rozwijanie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych uczniów;

- wykonywanie niezbędnych prac na rzecz szkoły;

- organizowanie pomocy koleżeńskiej;

- inspirowanie koleżanek i kolegów do udziału w pracach na rzecz środowiska;

- rozstrzyganie sporów między uczniami i zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami;

- dbanie o dobre imię i honor szkoły;

- reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

- działanie i podejmowanie decyzji związanych z organizacją życia szkolnego w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i Statutem Szkoły;

 

Główne zadania Samorządu to:

  1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
  2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły.
  3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
  4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
  5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

 

Opiekunowie SU – Pani Katarzyna Suszek-Urbańska, Pan Arkadiusz Ząbecki